För markägare

Var med och öka andelen förnybar energi. Och den biologiska mångfalden

Markägare – arrendera ut mark

Varför arrendera ut din mark?

Genom att upplåta mark till oss får du som markägare en lång och stabil intäkt samtidigt som du är med och bidrar till att utöka produktionen av förnybar el. Ett arrende löper normalt på 45 år och en indexerad, årlig och konkurrenskraftig arrendeavgift utgår från etableringsdagen. Efter arrendetidens utgång demonteras solkraftparken och marken återställs.

Utöver intäkten från arrendet finns flera positiva effekter med en solcellspark som exempelvis att kombinera anläggningen med fårbete eller att främja den biologiska mångfalden både inom och utom parkområdet genom sådd av exempelvis ängsblommor som föda åt våra kraftigt hotade pollinerare (bin, humlor, fjärilar m.fl.).

Hur funkar det?

Vi säkerställer att marken lämpar sig för varje projekt och vi ser sen till att alla avtal och tillstånd kommer på plats. Tack vare den effektiva process vi utvecklar kan etableringstiden kortas och projekt tas i drift på bara ett par år.

1.
Förstudie – Prekvalificering
Här ingår preliminär layout och dimensionerad effekt, bedömning av anslutningsmöjligheter och kostnader, investeringskalkyl och lönsamhetskalkyl. Bedöms dessa positivt tecknas ett arrendeavtal och arbetet fortsätter.
Icon
2.
Undersökning av mark
Tillfartsvägar, andra markägare och behov av nyttjandeavtal utreds. Layouten uppdateras, bygglovsansökan skickas in och alla övriga tillstånd sätts på plats. Elanslutningen detaljutreds.
Icon
3.
Anbudsintag
Val av samarbetspartner för färdigställandet av anläggningen.
Icon
4.
Finansiering
Investeringserbjudanden och byggbeslut.
Icon
5.
Byggnation
Färdigställande av anläggningen och driftsättning.
Icon
6.
Drift
Löpande underhåll och service i 40 år.
Icon
7.
Demontering
Anläggningen plockas ner och återvinns och marken återställs.
Icon
Anslutningspunkt

Vilken typ av mark är intressant?

De flesta typer av mark är av intresse för oss. Normalt är det en fördel om marken ligger nära en anslutningspunkt till elnätet, något vi kontrollerar så fort vi tar kontakt med markägaren.

Om vi bedömer förutsättningarna som goda för att förverkliga ett solcellsprojekt så inleder vi alltid processen genom att teckna ett arrendeavtal med markägaren. Därefter så ser vi till att alla tillstånd kommer på plats för att solcellsparken ska kunna färdigställas och tas i drift.

Häst på grönbete

Hur påverkas miljön av en solcellspark?

En solcellspark breder förvisso ut sig över stora ytor, men genom att panelerna bara når ett par meter över marken så blir den visuella påverkan liten. På nära håll upplevs ytan huvudsakligen som grön. Markställningarna fästs i allmänhet genom pålning till ca 1-2 m djup och kablar förläggs i schakt. Påverkan på miljön blir med andra ord minimal och efter projekttidens slut kan området återställas i sin helhet. En solcellspark är en tyst anläggning, bortsett våra surrande bin förstås.

Är du intresserad av att upplåta mark för solcellspark?

Kontakta oss