Helios Nordic Energy AB, Integritetspolicy

Helios Nordic Energy AB (nedan kallat Helios), värnar om din personliga integritet och vi är måna om att skydda de personuppgifter vi behandlar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Helios ansvarar för att personuppgifter endast behandlas för avsedda ändamål och att uppgifterna skyddas mot åtkomst av obehöriga. All hantering av personuppgifter inom Helios samt inom våra dotterbolag sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR – dataskyddsförordningen).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Följande integritetspolicy gäller för Helios Nordic Energy AB (559214-9388) samt tillhörande dotterbolag. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är alltid moderbolaget Helios. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för projektutveckling, ekonomi och marknadsföring. De lagras bakom säkrade nätverk.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden. När vi använder oss av personuppgiftsbiträden upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy. Utlämnande kommer också ske för att det behövs för att fullgöra rättsliga förpliktelser till t.ex. myndigheter, revisorer och advokater. Vi kommer att överföra dina personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av våra aktier, tillgångar eller vår verksamhet. Vid sådan överföring kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via vår e-postadress .

För vilka ändamål och på vilka lagliga grunder hanterar vi dina personuppgifter?

Helios hanterar de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja de avtal vi är har ingått samt för att följa gällande lagstiftning i olika tillståndsprocesser. Behandling av personuppgifter utförs för de ändamål och med stöd av de lagliga grunder som redogörs för nedan:

Avtal: Vi kommer behandla nedan angivna personuppgifter för att upprätta och fullfölja olika former av avtal och tjänster. De personuppgifter som kommer att hanteras och som kan hänföras till dig som avtalspart är:

 • Kontaktuppgifter i form av: namn, telefonnummer, adress och e-postadress
 • Fastighetsbeteckningar
 • Extra skyddsvärda uppgifter så som bankkontonummer/BG/PG och personnummer hanteras endast med begränsad access och vidtagna säkerhetsåtgärder

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Det innebär normalt att personuppgifterna sparas så länge affärsrelationen existerar och under en period på maximalt 7 år därefter i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Krav enligt lag: Vi kommer behandla nedan angivna personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav och skyldigheter vid exempelvis tillståndsprocesser. De personuppgifter som kommer att hanteras och som kan hänföras till dig är:

 • De personuppgifter som framgår av yttranden från allmänhet och enskilda i olika tillståndsprocesser

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Det innebär normalt att personuppgifterna sparas så länge vi arbetare med eller äger den aktuella solkraftsparken och under den tid det är relevant för oss att spara yttrandet för att kunna visa på att vi har fullgjort våra rättsliga skyldigheter.

Marknadsföring: Vi kommer behandla nedan angivna personuppgifter för att med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster skicka informationsmaterial, sommar/-julhälsningar och diverse inbjudningar. De personuppgifter som kommer att hanteras och som kan hänföras till dig är:

 • Kontaktuppgifter i form av: namn, telefonnummer, adress och e-postadress

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna inom 2 månader.

Cookies: För dig som besöker vår hemsida är ändamålet med och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vårt berättigade intresse av att ge dig tillgång till vår webbplats samt för att vi ska kunna analysera hur webbplatsen används för att upprätthålla en god kvalitet och ett pågående förbättringsarbete. För att s.k. cookies (små textfiler med information som lagras på din dator när du besöker en hemsida) ska kunna användas behöver du samtycka till placeringen av cookies i din enhet, i enlighet med den cookiebanner som visas när du besöker vår hemsida. Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren av en hemsida. Du kan välja att blockera de cookies som används på vår hemsida men det kan påverka din upplevelse av vår hemsida, till exempel så kommer vissa funktioner inte att fungera.

För dig som besöker vår hemsida kommer följande personuppgifter att hanteras:

 • Typ av webbläsare
 • IP-adress
 • Internetleverantörens domännamn
 • Vilka sidor du har besökt på webbplatsen samt när dessa besöktes

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det innebär normalt att personuppgifterna sparas under en period på maximalt 2 år. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i sådana fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem såsom för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter samt vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till.

Du kan begära att vi utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga uppgifter eller kompletterar dina uppgifter. Du kan även begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar information om dig om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats;
 • Vår personuppgiftsbehandling sker med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga (utgångspunkten är dock att vi som arbetsgivare inte behandlar personuppgifter om anställda eller de som sökt jobb hos oss med stöd av samtycke);
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av behandlingen;
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte;
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att vi raderar dina personuppgifter och istället begär att vi begränsar användningen av dem;
 • Vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål de samlades in för, samtidigt som du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • Du invänt mot den behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och väntar på kontroll av om din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av att fortsätta med behandlingen.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker baserat på vårt eller annans berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig (eller med stöd av ditt samtycke), har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format. Du har rätt att få uppgifterna i fråga överförda från oss direkt till annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt. Vi ber dig observera att denna rätt till s.k. dataportabilitet inte omfattar sådana uppgifter som behandlas manuellt av oss.

Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att radera de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan komma att påverka leveransen av information inom ramen för en kund-/leverantörsrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du frågor om vår behandling eller önska komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter enligt ovan är du varmt välkommen att kontakta oss:

Helios Nordic Energy AB
Kemistvägen 2A
183 79 Täby