För investerare

Låg risk och stor nytta för samhälle, miljö och klimat

Solljus

Förutsägbart och snudd på underhållsfritt

En solcellspark är en lågriskinvestering och solinstrålningen varierar bara marginellt från år till år. Tekniken är robust och väl beprövad. Sen decennier tillbaka har den bevisat sin mycket långa livslängd. Intäkterna från elproduktionen ligger ett par procent över genomsnittligt marknadspris eftersom sol producerar bra vid tider på dygnet när konsumtionen är hög. Underhållskostnaderna är tack vare den enkla tekniken förhållandevis låga.

Snabb uppstart

Snabb uppstart

En av de närmast liggande lösningarna för att fasa ut användningen av fossil energi i samhället är elektrifiering. Detta ökar dock elkonsumtionen. På Helios förfinar vi kontinuerligt vår process för hur vi möjliggör att fler solcellsparker snabbare kan bidra till att kan tackla de utmaningar som den så välbehövliga elektrifieringen leder till i vårt samhälle. Den allmänna opinionen för sol som energislag är dessutom mycket positiv.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Vi vill också lyfta fram den miljönytta som en utbyggnad av solcellsanläggningar kan ge, då det öppnar för att främja biologisk mångfald. Redan i ett tidigt stadie i tillståndsprocessen tar vi fram en plan för hur vi på bästa sätt ska kan utnyttja förutsättningarna för att gynna den lokala miljön inom och i närheten av projektområdet.

Elmarknad

Förutsägbar elmarknad

I Sverige som är Helios huvudmarknad finns en gedigen investeringsinfrastruktur på plats sedan flera år tillbaka som kan härledas till den stora vindkraftsutbyggnaden i landet. En stor och väl utvecklad elmarknad i form av Nordpol bidrar till förutsägbarhet och transparens. De ambitiösa mål satts för ökad elektrifiering och reduktion av koldioxidutsläpp inom transport- och industrisektorn bådar för en positiv elprismarknad framöver.

Trygg partner

En trygg partner

Helios har ett starkt team och en bevisad förmåga att leverera resultat. Vi är en renodlad utvecklare av förnybar energi och våra anställda och ledning har en gedigen och mångårig erfarenhet från energibranschen, inte minst inom vindkraft.

Då solkraft och vindkraft har väldigt många gemensamma nämnare och liknande processer har vi stora fördelar i vårt arbetssätt och hantering av alltifrån framtagande av samrådsunderlag, kontakt med myndigheter till upphandling av totalentreprenader. Med stor kompetens inom projektledning, miljötillstånd, elkraftnät och M&A är vi medvetna om vikten att redan på ett tidigt stadie identifiera risker och löpande jobba med riskhantering.

Vår målsättning är att utveckla ekonomiskt attraktiva projekt där vi säkerställer högsta kvalitet i alla led och vi tar hänsyn till alla intressenter genom hela processen.

Vi erbjuder även våra finansiärer teknisk och kommersiell förvaltning av deras solcellstillgångar.

Projektutvecklingsportfölj

Växande möjligheter för trygga investeringar

Helios har en diversifierad portfölj och projekt i olika storlek och i olika faser i prisområde 3 och 4 i södra Sverige.

Pågående projekt 25 st
Kapacitet 1 GW