Nyheter

Sandbädd för bin i Kungsåra solcellspark

I samband med den biologiska mångfaldens dag har Helios anlagt en sandbädd för bin i Kungsåra solcellspark. Av Sveriges cirka 300 arter av bin så lever ungefär 200 av dessa i sandiga miljöer. Sandbädden ligger i ett solexponerat söderläge inom parkens sydvästra delar. Förhoppningen är att solitärbin kommer att lockas till den varma och solbelysta sanden. Sandbädden är anlagd på markduk och kommer kontinuerligt under parkens drifttid att utsättas för störning för att förhindra att den växer igen.

– Under året kommer även vit- och rödklöver samt käringtand och blålusern att sås in i solcellsparken. Arterna lockar till sig sandbin men även andra pollinatörer i form av fjärilar och blomflugor, berättar Anna Hassel, projektledare och ekolog hos Helios.

Inom solcellsparken finns diken och fuktiga markområden. Tanken är att insådd av blommande arter och en variationsrik miljö ska gynna pollinatörer både inom Kungsåra solcellspark och dess omgivningar. Insådd och anläggande av sandbäddar är exempel på det arbete som bolaget gör för att främja den biologiska mångfalden.

Foto: Jeanette Tisander