Nyheter

Vi växer ytterligare och välkomnar Erik Kihlén till oss

Erik kommer närmast från Bjerking där han arbetat som dagvattenutredare och VA-projektör. Fokus har bland annat varit dagvattenutredningar där flöden, föroreningar och översvämningsrisker har studerats. Erik har en civilingenjörsexamen inom miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet och SLU. Varmt välkommen Erik!